Boligstøtte huse

INI administrerer lån i boligstøtte-, selvbygger- og medbyggerhuse i henhold til boligstøtteforordningen og -bekendtgørelser.

 

Hvad er boligstøttehuse? 

Boligstøttehuse er huse, som blev bygget med midler fra den danske stat og senere fra Hjemmestyret. Hovedparten af husene blev bygget i 1950’erne og 1960’erne. 

I de senere år er der ikke givet boligstøttelån til nye huse. Det er dog stadig muligt at blive ejer af et boligstøttehus ved at overtage et af de eksisterende huse igennem ejerskifte på uændrede lånevilkår. Det er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at overtage et tomt boligstøttehus på boligstøttevilkår, idet alle tomme boligstøttehuse bliver udbudt offentligt til salg for højeste bud. 

Der findes to låneordninger til boligstøttehuse. Ved den ene ordning modtager husejeren tilskud fra Selvstyret til at betale terminerne. Husejeren har endvidere en række rettigheder og pligter i forhold til Selvstyret. 

Ved den anden ordning modtager husejeren ikke tilskud til terminerne, men er til gengæld mere frit stillet som husejer. Der findes kun få huse af sidstnævnte slags.


Hvad er selvbyggerhuse?

INI administrerer selvbyggerlån, som er finansieret efter ”Selvbygger finansieringsordning”.
Fra 1. januar 2008 er det ikke længere muligt at opføre selvbyggerhuse med denne form for finansiering og som er blevet erstattet af medbyggerordningen.

 

Hvad er medbyggerhuse?

”Et medbyggerhus er et hus som opføres af ejer og med assistance af faglært håndværker.
Finansieringen på Selvstyrets rente- og afdrags frit lån og eget indskud fra ejeren fastsættes på baggrund af ejerens husstandsindkomst for de 5 seneste slutlignede år og beregnes efter gældende % satser og regler.”

Du skal som ejer af et boligstøtte, selvbyggerhus eller medbyggerhus overholde en række pligter. 

Indtil lånet er betalt, gælder følgende rådighedsbegrænsninger for huset: 

• Pantsætning af og retsforfølgning i huset er udelukket 
• Nedrivning af huset må ikke finde sted 
• Ændring, udlejning af dele af eller hele huset, samt det at lade huset stå tomt i en periode må kun ske med samtykke fra Selvstyret og på vilkår, der godkendes af dette
• Overdragelse kan kun ske til Selvstyret eller til en køber som Selvstyret har godkendt. Vilkårene for overdragelsen skal ligeledes godkendes af Selvstyret.

LÅNET BETRAGTES SOM MISLIGHOLDT I BOLIGSTØTTEHUSENE: 
• Når renter og afdrag på lånet ikke betales rettidigt 
• Når låntager undlader at vedligeholde huset forsvarligt 
• Når låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade 
• Når låntager nedriver boligen 
• Når der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen uden forudgående godkendelse 
• Når låntager fraflytter eller udlejer boligen uden godkendelse fra Selvstyret 
• Når låntager optager lån mod pant i boligen 
• Når låntager nægter Selvstyret adgang til at efterse boligen 
• Når låntager ikke gennemfører en udvidelse eller forbedring, hvortil Selvstyret har ydet lån

LÅNET BETRAGTES SOM MISLIGHOLDT I SELVBYGGERHUSENE/MEDBYGGERHUSE: 
• Når låntager unødigt forsinker byggeriets gennemførelse og færdiggørelse 
• Når renter og afdrag på lån ikke betales rettidig, og låntager ikke har betalt restancen senest syv dage efter skriftligt påkrav 
• Når låntager undlader at vedligeholde huset forsvarligt, 
og misrøgt er konstateret 
• Når låntager undlader at holde huset forsikret mod brand- og stormskade. 
• Ved nedrivning eller flytning af huset 
• Når låntager uden samtykke fra Selvstyret foretager væsentlige ændringer af huset i forhold til godkendte tegninger og beskrivelser 
• Når låntager undlader at benytte huset som fast bopæl uden godkendelse, eller overdrager huset til en anden eller lader huset stå tomt uden godkendelse

EJERES RETTIGHEDER ER AT: 
• Fratrække betalte renter på selvangivelsen. Brug årsopgørelsen eller rentefradragsbrevet til din selvangivelse og søg råd hos skatteregionskontoret 
• Søge om tilskud, hvis du tjener mindre end 180.000 kr. per år og har betalt din forsikring i år 
• Få boligbørnetilskud på 7,5 % per barn under 18 år, dog maksimalt seks børn 
• Få dækket udgifter til udbedring af storm- og brandskader, når du har en lovpligtig betalt forsikring 
• Opføre terrasse, altan eller udhus ved huset efter ansøgning om arealtildeling og byggetilladelse fra kommunen 
• Foreslå, hvem der skal overtage huset efter dig, hvis du ønsker ejerskifte på uændrede lånevilkår 
• Din ægtefælle/faste samlever kan blive boende i huset, hvis du flytter på plejehjem eller lignende 
• Dine livsarvinger eller din ægtefælle kan overtage eller tilbagegive huset til Selvstyret, hvis du afgår ved døden
• Betale ekstraordinært afdrag på lånet eller indfri hele restgælden på én gang 
• Gøre hvad du vil med huset, når du har indfriet lånet og pantebrevet er afregistreret hos landsretten 
• Søge om konvertering af lån og restancer 
• Søge om omlægning af lån og restancer 
• Søge om eftergivelse af restancer, gælder kun ved tilbagegivne huse 
• Udleje dit boligstøttehus, hvis du skal bo midlertidigt i en anden by eller bygd. Udlejning skal ske skriftlig og godkendes af INI 
• Søge om at lade huset stå tomt i en periode, hvis du skal bo midlertidigt i en anden by eller bygd. Tilladelse skal gives af INI 
• Søge om betalingsaftale eller henstand. Tag en snak med Boligstøtteafdelingen.

INI står for opkrævning af terminsydelser af samtlige lån i boligstøtte- og selvbyggerhuse samt for inddrivelse af forfaldne ydelser. 

Her beskrives kort almindelige betalingsbetingelser for boligstøtte- og selvbyggerhuse. Du kan også læse om, hvordan du kan undgå at huset bliver tvangstilbagetaget, og hvordan du kan undgå at du og din husstand bliver sat ud af huset. 

Hvornår skal en terminsydelse være betalt? 
Et boligstøttelån afdrages med månedlige terminsydelser og forfalder til betaling den 1. i måneden.

Hvis forfaldsdagen falder på en helligdag eller en lørdag, udskydes dagen til den først følgende hverdag. 

Hvad sker der, hvis du ikke betaler terminsydelsen? 
Du får en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 50 plus 2 % af det skyldige beløb ud over kr. 1.000. 

Betalingsbetingelser for omlagte lån: 
Siden 1998 har det været muligt at få omlagt lånet. For disse omlagte lån gælder følgende betalingsbetingelser: 

Alle betalinger forfalder den 1. i måneden. Hvis forfaldsdagen falder på en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen hhv. betalingsdagen til først følgende hverdag. 

Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan långiver forlange et gebyr på 50 kr. plus 2 % af det skyldi-ge beløb udover 1.000 kr. dog således at beløbet nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. 

Stævning 
Hvis lånebetingelserne er misligholdt og låntager trods påtale og rykkerskrivelse ikke har henvendt sig til INI for eksempelvis at indgå betalingsaftale, udtager INI uden yderligere varsel stævning med henblik på tvangstilbagetagelse af huset. 

Sagen foregår herefter i Retten i Grønland. Hvis dommen lyder på, at huset skal tilbagegives til Selvstyret inden for en given tidsfrist (normalt 4 uger efter modtagelsen af domsafsigelsen) skal huset tilbagegives til Selvstyret, hvilket vil sige, at huset skal være tømt for bohave og nøglen afleveret til INI. 

Udsættelse af boligstøttehus: 
Hvis låntager, trods Retten i Grønlands dom, ikke frivilligt flytter fra huset, overgives sagen til politiet med henblik på udsættelse. 

Restancerne sendes til Inddrivelsesmyndigheden til inddrivelse 
Når huset er vurderet og lånet opgjort i forhold til vurderingen og forfaldne ydelser, sender INI de forfaldne ydelser til inddrivelse hos Inddrivelsesmyndigheden. 

Samme betalingsbetingelser gælder for selvbyggerhuse, hvor der er kapitel 4 lån til elinstallationer og fundament. 

Find ud af hvilke muligheder du har for konvertering og omlægning af dine boligstøttelån, så du kan få råd til at blive boende.

Termin for Boligstøtte- og selvbyggerhuse med rentebærende lån opkræves månedligt. Der ydes 30 procents tilskuds og boligbørnetilskud ved betalingen.
Vi anbefaler du tilmelder dig en PBS-aftale.

Seks gode muligheder for at forbedre din betalingsevne 

1. Konvertering af restgæld og restancer 

Hvis din husstand tjener mindre end 180.000 kr. pr. år, kan du søge om konvertering af restgæld og restancer til et stående rente- og afdragsfrit lån. 

Ordningen gælder kun for dig og din husstand og kun så længe du bor i huset. Hvis du flytter, forfalder lånet til betaling. 

Din ansøgning vurderes ud fra din nuværende og fremtidige indkomst. 

2. Omlægning af restgæld og restancer 

Hvis du har store terminsregninger og ikke kan følge med i dine betalinger, kan du søge om omlægning af din restgæld og restancer. 

Din ansøgning vurderes ud fra din nuværende og fremtidige indkomst. 

3. Henstand med betalinger 

Hvis du på grund af midlertidig nedsat indkomst, sæsonbestemt arbejdsløshed, sygdom, uddannelse eller lignende omstændigheder midlertidigt ikke kan følge med i dine terminsbetalinger, kan du søge om midlertidig henstand. 

Ved genoptagelse af betalinger, skal der indgås betalingsaftale medmindre hele restancen betales på én gang. 

4. Hellere udlejet end tomt 

Hvis du på grund af arbejde, uddannelse eller andet midlertidigt fravær må flytte fra dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, skal du søge INIs godkendelse af enten at lade huset stå ubeboet i en periode eller udleje det. 

Terminer skal fortsat betales, og huset skal fortsat være forsikret. Hvis ikke forfalder lånet til betaling, og ved manglende betaling tilbagetages huset af Naalakkersuisut. 

5. Betalingsaftale: 

Du har mulighed for at søge om at indgå betalingsaftale med INI. 

Aftal med din bank om automatisk overførsel af det aftalte beløb fra din konto. 

6. Eftergivelse af gammel gæld: 

Hvis du har tilbagegivet eller ejerskiftet dit boligstøttehus og ikke har mulighed for at betale din restance inden for rimelig tid, så kan du søge om fuldstændig eftergivelse af gælden. 

Din ansøgning bliver vurderet ud fra din nuværende og fremtidige betalingsevne.

Ønsker du, at din samlever, dine børn eller andre bliver medejer af dit boligstøtte eller selvbyggerhus, kan det ske ved, at de indtræder i et medejerforhold. 

Indtrædelse i medejerforhold: 
Når en person indtræder i et medejerforhold, vil personen få samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til huset, som den oprindelige ejer har. 

Betingelser for indtrædelse i medejerforhold: 
For at indtræde i låne- og medejerforholdet må personen ikke i forvejen eje et boligstøtte- eller et selv-byggerhus. Personen må heller ikke have restance fra en lejlighed eller et andet boligstøtte- eller selv-byggerhus. Personen må heller ikke have anden boligrelateret gæld. 

Ansøgning om indtrædelse i medejerforhold:
Ansøgningsskemaet til indtrædelse i medejerforhold skal vedlægges følgende dokumentation: 

• Dokumentation for at ansøger ikke har boligrelaterede restancer til kommunen (kontoudtog) 
• Dokumentation for at ansøger ikke har restance til Nukissiorfiit (kontoudtog) 
• Skatteregionens oplysning om ansøgers skattepligtige indkomst i seneste skatteår. 
• Ansøgers seneste tre lønsedler/indkomst. 
• Dåbsattester og evt. vielsesattest 
• Bopælsattest 

Ønsker du, at en person indtræder i låneforholdet, kan du henvende dig til INIs boligstøtteafdeling og få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema. Originalblanketter med underskrift samt bilag (i kopi format) SKAL sendes pr. post. 

Udtrædelse af medejerforhold:
Hvis din medejer ønsker at udtræde af låne- og medejerforholdet pga. skilsmisse, flytning til anden bolig eller andet, kan det lade sig gøre. 

Personen, som udtræder af et låneforhold, hæfter for restancer, dvs. terminsydelser, forfaldne til betaling indtil udtrædelsesdatoen.

Ansøgning om udtrædelse af medejerforhold 
Hvis du ønsker at foretage udtrædelse, kan du henvende dig til boligstøtteafdelingen og få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema. 

Hvis udtrædelse skyldes skilsmisse, kan skilsmissepapirer vedlægges ansøgningsskemaet.

Du har mulighed for at udleje dit hus, hvis du midlertidig skal bo et andet sted. 
Vil du gerne udleje dit hus, skal du søge om tilladelse ved at henvende dig til INI. 

Tilladelse til udlejning
Du kan få tilladelse til udlejning af dit hus, hvis du flytter midlertidigt på grund af uddannelse, arbejde, anstaltsanbringelse, sygdom eller lignende. 

Tilladelse til udlejning gives for et år af gangen. Ønsker du at forlænge udlejningsperioden udover et år, skal du igen søge tilladelse. 

Hvis du er under uddannelse, kan huset udlejes i hele uddannelsesperioden. 

Skifter du bopæl permanent eller for en længere periode, skal du tilbagegive dit hus eller foretage ejerskifte. 

Dit ansvar under udlejningen
I udlejningsperioden er bl.a. følgende punkter dit ansvar: 

• At huset forsat er forsikret 
• At huset vedligeholdes 
• At terminsydelser betales 

Det er altså dit ansvar, at terminsopkrævninger bliver betalt i udlejningsperioden. 

Boligsikring og boligbørnetilskud 
Personen som lejer dit boligstøtte- eller selvbyggerhus kan ansøge om boligsikring hos kommunen, selv om du som ejer ikke kan få boligsikring. 

Der ydes ikke boligbørnetilskud til lejer eller husejer i lejeperioden. 

Ansøgning om udlejning af boligstøtte- og selvbyggerhus 
Vil du udleje dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, skal du sende en ansøgning til INI. Ansøgningen skal indeholde disse oplysninger: 

• Perioden hvor huset skal udlejes 
• Årsag til udlejning 
• Din nye adresse 
• Til hvem du skal udleje med angivet personnummer på lejer 
• Lejers tre seneste lønsedler 
• Eventuel kopi af kommunens tildeling af boligsikring 
• Seneste kvittering for betalt bygningsforsikring 
• Plan for vedligeholdelse i lejeperioden, herunder betaling for vedligeholdelsen 

Når INI har behandlet din ansøgning, vil du få en meddelelse om, hvorvidt udlejning er godkendt. Hvis udlejning er godkendt, modtager du en lejeaftale, som du og din lejer skal underskrive og sende tilbage til INI. Det er en god ide selv at beholde en kopi af lejeaftalen. 

Indbetaling fra lejer kan ske via giroindbetaling eller bankoverførsel til husejerens bankkonto. Der sendes ingen terminsregning til lejer. 

At lade huset stå tomt i en periode. 
Husejer har ifølge nye regler nu mulighed for at ansøge INI om at lade huset stå ubeboet en periode (maks. 1 år ad gangen) hvis husejer pga. uddannelse, job eller af andre grunde er nødt til at opholde sig uden for hjemmet. INI skal give tilladelse, før husejeren må lade huset stå tomt. 

Husejerens forpligtelser overfor huset er uændret, selv om huset står tomt. F.eks. skal huset fortsat være forsikret mod brand og storm, der skal være tilsyn med huset, og løbende terminer skal betales.

Hvis du f.eks. pga. flytning til en anden by eller en anden bolig ikke længere ønsker at bo i dit boligstøttehus, har du mulighed for at tilbagegive (overdrage) huset til Grønlands Selvstyre via INI. 

Tilbagegivelse af et boligstøttehus kan først finde sted, når:

• samtlige ejere har skrevet under på overdragelsesbegæringen BS-18 
• huset er tømt for indbo 
• nøgler er afleveret til INI eller til bygdekontoret 

Husk at: 
• opsige forsikringen på huset 
• afmelde el- og vandforsyning hos Nukissiorfiit 
• afmelde levering af olie 
• afmelde renovation hos kommunens tekniske forvaltning / bygdekontoret 
OBS: Indtil afmelding sker, hæfter låntager selv for betaling af ydelserne. 

Udfyldelse af overdragelsesbegæring 
Samtlige rubrikker i skemaet skal besvares korrekt og skal være dateret og underskrevet. 
Ved dom om tilbagegivelse af huset og efterfølgende flytning fra huset er det ikke nødvendigt at udfylde BS-18. 

Efter tilbagegivelse 
Når huset er tilbagegivet til Grønlands Selvstyre via INI, sker der følgende: 

• INI foretager en vurdering af huset efter tilbagegivelsen eller ved førstkommende bygdebesøg. 
• Når huset er tilbagegivet og vurderet, laves der en opgørelse til tidligere ejer. 
Det økonomiske mellemværende opgøres som boligens teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Selvstyrets krav på forfaldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer. Saldo i låntagers favør udbetales. 

Indfrielse af lån: 
Låntager kan til enhver tid betale ekstraordinære afdrag med den virkning, at tilbagebetalingstiden forkortes. Ekstraordinære afdrag berettiger til tilskud fra Selvstyret.

Tilbagegivelse af selvbyggerhuse

Det er ikke almindeligt, at selvbyggerhuse overdrages til Selvstyret, idet der i stedet henvises til ejerskifte på uændrede vilkår. I undtagelsestilfælde kan INI dog være låntager behjælpelig med at komme af med huset.

Lovmæssige krav om forsikring 
I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 skal husejer sørge for at huset er minimum stormskade- og brandforsikret. Husejer skal oplyse INI om, hvilket forsikringsselskab huset er forsikret i. Ved brand skal husejer omgående kontakte forsikringsselskabet og desuden sørge for at huset sikres og ikke lider yderligere skade. INI anmoder om kopi af anmeldelsen. Herudover skal husejer sende kopi af brand- og evt. politirapport fra branden til INI. 

Erstatning fra forsikringsselskabet
INI skal på vegne af Selvstyret sørge for, at der til enhver tid er dækning på pantet svarende til det udstedte pantebrev i huset. Derfor kræver INI på vegne af Selvstyret, at der indgås en aftale mellem husejer, forsikringsselskabet og INI om, hvad der skal dækkes fra forsikringsselskabet. 

Totalbrande 
Som udgangspunkt skal det sikres, at der bygges et nyt hus til erstatning for det nedbrændte, hvorefter lånet vil løbe videre med sikkerhed i det nyopførte hus. Resterne af det nedbrændte hus og hustomten skal fjernes på forsikringsselskabets foranstaltning. 

Ved eventuelle merudgifter yder Selvstyret ikke lån oveni det bestående lån. 

Såfremt forsikringsselskabet vælger at tilbyde husejeren at stille et andet ældre hus i tilsvarende standard og størrelse, skal forsikringsselskabet garantere skriftligt overfor INI, at husets værdi giver rimelig pantesikkerhed for lånet, fordi lånet løber videre med det eksisterende pantebrev. 

Eventuel genhusning under opførelse eller udbedring 
Genhusning under opførelse af huset, eller udbedring af større skader i huset skal også aftales mellem husejer og forsikringsselskabet og meddeles til INI, idet INI som administrator skal vide, hvor husejer bor midlertidigt. 

Skader af mindre omfang 
Ved mindre skader skal husejer altid sikre, at skaden udbedres hurtigst uden at pantesikkerheden forringes, idet lånet løber videre. 

Terminsregninger fortsætter 
Husejer skal være opmærksom på, at de månedlige terminer for lånet fortsætter som hidtil, selvom der er sket brand i huset. Manglende betaling vil blive betragtet som misligholdelse. Husejer skal derfor sørge for fortsat betaling af de månedlige terminer. 

Hvis huset ikke er forsikret eller kun delvist forsikret 
Såfremt huset ikke er tilstrækkelig forsikret eller ikke har forsikring, er det at betragte som misligholdelse af lånet, jævnfør boligstøtteforordningens § 35 stk. 3, og derfor forfalder hele lånet til betaling straks, hvor husejer vil få tilsendt regning på hele restgælden inklusive restancer.

Kontakt:

INIs Boligstøtteafdeling
Box 1020
3911 Sisimiut

Mail: BS-afdeling@ini.gl
Tlf.: 70 10 00 tast 2 og tast 2
Fax: 86 57 00

Sagsbehandlerne har disse områder:

Regine Lennert: Kujataa til Kangaatsiaq

Naja Nielsen Storch: Qeqertarsuaq, Ilulissat, Uummannaq og Østgrønland.

Evelyn Frederiksen: Aasiaat, Qasigiannguit, Upernavik og Qaanaaq. 

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies