Sammen med Sisimiuts børn og unge har Qeqqata Kommunia, den grønlandske boligadministration INI og den uddelende forening Østifterne indgået et strukturelt samarbejde, der gennem de næste syv år skal udvikle en metode, som kan være med til at forbedre den generelle trivsel, selvtillid og selvværd for børn og unge i Sisimiut. Indsatsens langsigtede mål er at øge børn og unges mulighed for at gå ud af folkeskolen med en adgangsgivendes eksamen og dermed skabe basis for et godt og trygt liv.

Ideen om Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat kommer fra Sisimiuts Børnedemokrati, der ønsker et sted, hvor byens børn og unge kan være i tryghed. Det er derfor børnenes eget sted! Vi tror nemlig på, at børn og unge er eksperter i deres eget liv og derfor har Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat sat børneinddragelse helt centralt i indsatsen – både i forhold til at skabe de fysiske rammer og husets aktiviteter, men også når beslutninger skal tages, hvor børnene sidder  med rundt om bordet.

Kontekst
I Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat tror vi på, at uddannelse er et nøgleord i styrkelsen af børn og unges muligheder for at klare sig godt i fremtiden. Desværre viser statistikker, at der ofte ses en kombination af udfordrende samfundsmæssige forhold og et begrænset antal unge, der går ud af folkeskolen med en adgangsgivende eksamen og videre i uddannelse.  1 ud af 7 (14 pct.) af Qeqqata Kommunias børn og unge gik i 2022 ud af folkeskolen uden en adgangsgivende eksamen, og ca. halvdelen (49 pct.) af de unge starter på en ungdomsuddannelse inden for to år efter endt folkeskole (tal fra 2020). De tal vil Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat gerne arbejde for at forhøje.

Formål
Formålet med indsatsen er at skabe strukturelle forandringer, til gavn for børn og unges generelle trivsel og mulighed for faglig udvikling. Første skridt i at nå dette mål er derfor at sikre, at børn og unge i Sisimiut  trives i så høj grad, at de  er i stand til at  modtage læring.

Hele fundamentet for Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat er at være et sted, hvor børn og unge i Sisimiut kan få dækket deres helt basale behov, herunder mad, omsorg og tryghed. Det er samtidig et sted, der er rart og sjovt at komme, og hvor børn og unge får skabt et stærkt fokus på fællesskab, håb og glæde i hverdagen.

Vi tror på, at trivsel og indlæring går hånd i hånd med øget selvtillid og selvværd. Derfor er metoden i Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat netop en læringsspiral, som kontinuerligt arbejder med børn og unges selvværd og selvtillid.  Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat er helt konkret et fysisk hus, der understøtter ovennævnte behov og giver børn og unge medbestemmelse ift. de løbende sociale aktiviteter. Dette suppleres med et stærkt fokus på fremtidsrettede aktiviteter såsom lektiehjælp, sprogundervisning, kreative aktiviteter, natur- og kulturoplevelser eller andet, som husets børn og unge vurderer der er behov for. Sideløbende sikres der brobygning til det omkringliggende civilsamfund og de mange allerede eksisterende kommunale og lokale initiativer på det sociale område.

Evaluering
Indsatsen vil udvikle målinger og indsamle viden, der kan dokumentere effekten og udviklingen af børn og unges livskvalitet. Derfor vil vi gennem hele indsatsen måle på og dokumentere om indsatsen har en positiv indflydelse på børn og unges trivsel og læringspotentiale - og om effekterne kan måles på samfundsniveau. Vi samarbejder med en evalueringspartner, der blandt andet vil beregne trivselsværdien af indsatsen. Vi vil løbende dele vores ekspertise og dokumentation med andre, sådan at viden og gode ideer spreder sig i både  Grønland og  Danmark.

Børnesyn og børneinddragelse
Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaats børnesyn læner sig op  ad MIO’s strategi 2023-2025, med et stærkt fokus på at sikre børns rettigheder, for bedre at efterlevele FN’s Børnekonvention.

Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat betragter børn og unge som medborgere! Vi tror på, at børn og unge er eksperter i eget liv og vi insisterer på, at børn og unge har ret til medbestemmelse og medindflydelse. Det er i forlængelse heraf derfor også helt centralt, at udviklingen og driften af Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat sker gennem børn og unges deltagelse og medbestemmelse.

For at sikre synergier og vidensdeling i forhold til evalueringer og effekt- og trivselsmålinger, sidder MIO med i Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaats styregruppe.

Hvem står bag Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat?

Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat er et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia, den grønlandske boligadministration INI, Børnedemokrati og Østifterne.

Qeqqata Kommunia
Qeqqata Kommunia har en vision om, at alle børn og unge skal have mulighed for at leve et godt liv med udvikling, trivsel og læring, og de skal have mulighed for at indgå i sunde, aktive og inkluderende fællesskaber.

Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik indeholder fire centrale temaer, som sætter rammen for visioner på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia 2024-2027:

1.       Børnesyn

2.       Fællesskab og inklusion

3.       Trivsel og sundhed

4.       Udvikling, læringslyst og uddannelse

 

De fire temaer er udvalgt af repræsentanter fra børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia. Temaerne er udvalgt på baggrund af viden og evidens om, hvad der har betydning for at fremme et godt børne- og ungeliv. Temaerne er desuden baseret på retningslinjerne i FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Alle børn og unge har brug for omsorg og beskyttelse, for at de kan udvikle sig og trives. Det er de voksnes ansvar, at børn trives. Voksne skal altid sikre barnets bedste, når der træffes beslutninger.

Børn og unge har krav på en tryg opvækst, det er derfor en ære at indgå i et godt samarbejde omkring Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat.

Læs mere: www.qeqqata.gl

Den grønlandske Boligadministration INI
Som selvstyreejet virksomhed er det vigtigt for INI at være en samfundsansvarlig virksomhed, der bidrager til lokalsamfundet. Vi arbejder strategisk med CSR og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse mål er formuleret i vores CSR-politik.

Særligt fokus har vi haft på FN’s verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor INI’s projekt Børnedemokrati hører under. Definition på børnedemokrati er ’’at det enkelte barn har størst mulig indflydelse på eget liv i boligområdet, og at beboerdemokratiet gør det muligt for børnene at komme til orde og blive mødt i øjenhøjde i en ligeværdig samtale med henblik på at skabe fællesskab og etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle’’. Læs mere: www.ini.gl

Børnedemokrati
Børnedemokraterne er central i alle dele af Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat. Selve initiativet til at etablere Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat kommer fra Sisimiuts børnedemokrater, som ser et behov for et trygt sted at være for alle børn og unge i byen. Børnedemokraterne står helt centralt i Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat – fra opbygning at de fysiske rammer til udvikling af det indholdsmæssige. Derfor er børnedemokraterne også repræsenteret i arbejdsgruppen såvel som styregruppen.

Børnedemokraterne har eksisteret i Sisimiut siden 2020 og er finansieret fuldt ud af INI med INI’s ansatte som ressourcefolk. Formålet med børnedemokrati er at give børn en stemme og sikre dem medbestemmelse og indflydelse i deres boligområde.

Børnedemokratiet er et koncept udviklet af specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene. Læs mere på www.børnedemokrati.dk

Østifterne
Østifterne er en uddelende forening, som arbejder for at sætte omtanke på dagsordenen og har i mange år støttet projekter med det formål. Med Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat ønsker Østifterne i endnu højere grad at være med til at understøtte børn og unges egne forudsætninger for at skabe et godt liv. Læs mere: www.oestifterne.dk

For yderligere information

·         Minannguaq Zeeb, projektkoordinator, Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat, mze@INI.gl, tlf.: +299 53 46 00

·         Paneeraq Olsen, Velfærdsdirektør, Qeqqata Kommunia, pnol@qeqqata.gl, tlf.: +299 56 28 58

·         Henrik Rafn, Adm. Direktør, INI, hera@ini.gl, tlf.: +299 54 54 77

·         Laura Thatt, projektchef i Østifterne, ltha@oestifterne.dk, tlf. +45 4223 9340