Kære lejer


Tillykke med din nye lejebolig.


Du flytter ind i en bolig, der ejes af Selvstyret eller kommunen. Boligen administreres af os.

I denne indflytningspakke får du alle de nødvendige oplysninger

om din lejebolig og dit boligselskab.


I forbindelse med indflytningen har du underskrevet en lejekontrakt og en indflytningsrapport, og det er vigtigt, at du gemmer disse dokumenter. Indflytningsrapporten er din dokumentation for boligens stand, da du flyttede ind, så du ikke hæfter for fejl og mangler, som du ikke er skyld i.


Vi håber, du bliver glad for vores administrationsservice.

Med venlig hilsen

INI

Hvordan kan vi kontaktes?Døgnet rundt

Du kan betjene dig selv med vores selvbetjening eller finde vores selvbetjening via sullissivik.gl


Mellem kl. 9.00 og 12.00

Du kan ringe til 70 10 00

                       

Fejl og mangler i boligen


Opdager du fejl og mangler ved din nye bolig, skal du skriftligt meddele det til os inden for 14 dage efter du har modtaget nøglen til boligen. På den måde kan du undgå, at du ved fraflytning kommer til at hæfte for de fejl og mangler, som er sket, før du flyttede ind.Behandl boligen som var det din egen


Vær opmærk på, at du har ansvaret for at behandle boligen forsvarligt. Hvis du ønsker at få så meget af det


indbetalte depositum tilbage eller slippe for en stor fraflytterregning, er det klogt at passe på boligen.


Pligt til at oplyse om fejl


Det er vores ansvar at holde ejendommen ved lige samt sikre, at de tekniske installationer til afløb, el, gas, 

vand og varme er i god stand. Du har som lejer pligt til at underrette os lige så snart, du bemærker fejl på

installationerne.


Nøgler


Du får tre nøgler til din nye lejebolig. Vi har ikke nogen ekstra nøgle til din bolig. Hvis du ønsker flere nøgler, 

kan du få lavet en kopi hos en privat nøgleforhandler – dog for egen regning.


Indboforsikring


Vi anbefaler, at du har en indboforsikring, så du er dækket, hvis du for eksempel får vandskade eller bliver udsat for tyveri. Hvis du ikke har en indboforsikring, skal du selv erstatte dine ejendele.Sundt indeklima


Ved at holde et sundt indeklima i din bolig, kan du minimere risikoen for skimmelsvamp. Det bedste råd til et sundt indeklima er at lufte ud tre gange dagligt ved at trække luften. Du kan desuden forsøge at minimere fugten i din bolig ved at bruge emhætte/emfang under madlavning eller lufte grundigt, hvis du ikke har emhætte/emfang, undgå at tørre tøj inden for og brug evt. tørrestativ eller tørretumbler og tørre af i  badeværelset efter bad.


Hårde hvidevarer


Du har mulighed for at installere en vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i din bolig. Du skal dog give os besked om, at du ønsker at installere hårde hvidevarer. Det gør du ved at udfylde blanketten Tilladelse til installation af hårde hvidevarer.

På blanketten kan du læse, hvilke krav der stilles til installationen af hårde hvidevarer.Røgalarm


Røgalarm sikrer dig i tilfælde af brand, og vi anbefaler derfor, at du sætter en eller flere røgalarmer op i din bolig.


Du kan afhente en gratis hos os.Depotrum


Der er et depotrum tilknyttet din bolig. Rummet må ikke bruges til opbevaring af brandfarlige væsker på grund af brandsikkerhed. Opbevaring i depotrummet er på eget ansvar.


Trappevask


Vi sørger for, at trappeopgangene bliver rengjort.  Vi beder dig om ikke at stille ejendele i fællesarealerne, da dette vil besværliggøre rengøringen.


I opvarmede trappeopgange vil der blive vasket gulv året rundt. I opgange, der ikke er opvarmet, vil der blive fejet gulv, i periode med frostgrader. Det vil sige, at det trappevask hovedsageligt foregår i sommerhalvåret. 


Snerydning


Vi sørger for, at der bliver ryddet sne i fælles  adgangsveje.El, vand og varme


Nogle boliger har individuelle målere på vand og varme, og hvis man har det, betaler man for sit eget forbrug. Hvis ikke, bliver forbruget fordelt solidarisk i din varme- og vandafdeling.


Du kan se den årlige opgørelse i selvbetjeningen i løbet af foråret. 


Beboerdemokrati


Du har mulighed for at blive beboerdemokrat og få  indflydelse på dit boligområde. Hver boligafdeling har mulighed for at få sit eget beboerdemokrati med en afdelings bestyrelse. Som beboerdemokrat kan du være med til at bestemme, hvad der skal vedligeholdelses eller fornyes, hvad fælleslokalerne skal bruges til og hvilke fritidsaktiviteter der skal etableres i afdelingen. Beboerdemokratiet er for dig, der ønsker at få  indflydelse og vil være en del af at skabe bedre boligforhold. Du kan kontakte os for at høre mere om beboerdemokratiet eller hvis du ønsker at blive beboerdemokrat.


Selvbetjening


I indflytningspakken er der vedlagt l oginoplysninger til selvbetjeningen. På selvbetjeningen kan du for  eksempel betale din huslejeopkrævning, se din forbrugsopgørelse, redigere dine personlige oplysninger  mm. 


Du skal tilknytte dit MitID inden for 30 dage, da loginoplysningerne kun er midlertidige. For din sikkerhed kræver det fremover MitID for at kunne logge ind på selvbetjeningen.


Opsigelse af lejemål


Hvis du vil opsige din bolig, skal du sende en skriftlig opsigelse til os med mindst en måneds varsel til  udgangen af en måned.


Akuthenvendelse


Hvis du får et akut problem - som for eksempel et sprunget vandrør – uden for almindelig åbningstid, kan du uanset, hvor du er i landet ringe til 70 10 00. Du vil automatisk blive viderestillet til Matu Security, som vil tage sig af din henvendelse. Matu Security kan altid få fat på den vagthavende i din by. 


Urovagt


Vi har et samarbejde med den lokale vagtservice i større byer uden for vores almindelige åbningstid. Du kan derfor få fat på Matu Security ved at ringe til 70 10 00.  Det kan for eksempel være i tilfælde af, at du vil have  dokumenteret, at en nabo larmer. 


Matu Security har vagtservice i disse byer:


Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.


Ordensreglerne er til for at tage hensyn til alle beboere og det personale, som arbejder med den daglige drift af området. Som beboer har du mulighed for at få indflydelse på ordensreglerne i din boligafdeling via bestyrelsen for den pågældende boligafdeling.

Ordensregler for lejeboliger


Affald


For at mindske lugtgener, beder vi dig komme dit  affald i en pose eller pakke det omhyggeligt ind i papir, før du smider det i affaldsskakten. 


I ejendomme uden affaldsskakte beder vi dig anbringe  affald i de opstillede affaldscontainere eller miljøhuse.


Stil venligst ikke affald i trappeopgangene eller på gulvet i miljøhusene af hensyn til lugtgener og skadedyr. 


Hvis kæledyret ved et uheld besørger i fællesarealet,  skal efterladenskaber straks fjernes. Kattegrus og  ekskrementer skal pakkes ind og smides ud som affald.*


Fælles altangange, trapper og altaner


For at holde fællesarealerne rene og holde flugtgange frie i tilfælde af brand, må cykler, barnevogne, kælke eller andet bohave ikke opbevares på trapper, reposer eller altangange.


Man må gerne hænge fødevarer til tørre ud af vinduer, på altaner eller åbne trappeopgange, hvis det ikke generer naboer eller besværliggør rengøringen af fællesarealerne. 


Kæledyr må ikke færdes eller opholde sig i fælles -  arealerne eller på altanerne. Vis hensyn til dine naboer ved at holde hund i snor, når de færdes i fællesarealerne, i  opgangen eller området uden for bygningen.*


Antenner


Du må gerne sætte udvendige antenner op, hvis du har  en skriftlig tilladelse hertil fra os. Det vil muligvis koste et depositum, der kan bruges til at udbedre  eventuelle skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætning på et senere tidspunkt.


Bad, bruser, toiletter og vandhaner


For at undgå tilstoppede afløb og eventuelt medfølgende vandskader, beder vi dig ikke smide klude, vat eller andet i vandskyllende toiletter. Ligesom vi også gør opmærksom på, at man må ikke hælde kattegrus, shampooflasker eller andre genstande i afløbene. Hvis afløbene stopper på grund af genstande, bliver skaderne udbedret på lejers regning.


Du bedes omgående give os besked om utætte  vandhaner, toiletcisterner og -kummer eller utætheder i andre dele af vandinstallationen, så det kan blive udbedret  hurtigst muligt, inden det fører til større skader.


Forurening


Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård og legeplads må ikke forurenes. Vi beder dig lade være med at tegne, ridse eller male på ejendommens mure eller træværk. Hvis du gør det, kan vi foretage nødvendig rengøring og udbedring for din regning.


Kæledyr


Du må holde kæledyr i din bolig, hvis det er tilladt i din boligafdeling. Det kan du finde svar på på vores hjemme side. Husk, at der er tre kriterier, som skal opfyldes, inden du anskaffer dig et kæledyr: 


1. Det skal være tilladt i din boligafdeling


2. Du skal have fået en tilladelse af kommunen


3. Du skal have betalt det særlige depositum 


Gæster må ikke medbringe kæledyr – heller ikke i de  bolig afdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.


Støj


Du må bruge støjende værktøj, som for eksempel  boremaskiner, mellem kl. 8 og kl. 19.


Af hensyn til dine naboer må støjende leg på trapper, altangange eller i kælder ikke foregå. Ligesom  lydniveauet på TV og radio ikke må være så højt, at det  er til gene for andre. Med samtykke fra dine naboer kan du dog få lov til at gøre undtagelser. For eksempel må  du holde fest, hvis dine naboerne giver lov til det. 


Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med os.


Kæledyr må ikke støje, så det generer naboer.*

                         

Depotrum


På grund af brandsikkerhed må der ikke opbevares brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin eller lak i pulterrum eller lignende rum. Du bedes holde sådanne rum aflåst – også selvom de ikke bruges. 


Du må ikke benytte depotrum til dyr.*


Radiatorer


Du bedes straks give os besked om utætheder i  radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget,  så det kan blive udbedret hurtigst muligt og dermed mindske risikoen for yderligere skader. 


Skiltning


Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig  tilladelse fra os.


Tørring af tøj 


Du må gerne tørre tøj på altaner, men det må  ikke være til gene for andre beboere. 


Ændringer i boligen


Du kan foretage ændringer i boligen, hvis du har skriftlig samtykke fra os. Du må derfor kun opsætte eller nedtage skillevægge, når du har en skriftlig tilladelse. Ved lejemålets ophør kan vi kræve, at boligen  genetableres til sin oprindelige stand, hvilket du selv skal betale for. Hvis du udfører ændringer i boligen uden  tilladelse, kan du risikere at skulle betale erstatning.

                  

Naboklage


Inden du klager, bør du tænke over, hvordan du selv ville foretrække, at din nabo klagede over dig.


Som regel kan mange naboklager undgås, hvis man  kontakter sin nabo og taler pænt om tingene:


1. Får du f.eks. gæster lørdag aften er det en god idé at fortælle det til naboen. Er man forberedt på en fest, så kan man også nemmere acceptere lidt høj musik.


2. Synes du f.eks. at naboens søns scooter står for  tæt på jeres bolig, så spørg dem pænt, om de ikke  vil flytte den lidt væk, da røgen og motorstøjen  generer jeres familie.


Ændrer tingene sig ikke, efter du har talt med din  nabo, kan du vælge at klage ved at udfylde blanketten Klage over nabo. 


Du skal sende eller aflevere blanketten til os på ini@ ini.gl. Vi vil herefter undersøge situationen og eventuelt spørge andre beboere, om de har oplevet det samme som dig. Herefter sender vi en skriftlig advarsel til din nabo.


 


*Gælder kun boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.