Ordensregler

Ordensregler for lejeboliger

Ordensreglerne er til for at tage hensyn til beboerne og det personale, som arbejder med den daglige drift af området.

Som beboer har du mulighed for at få indflydelse på ordensreglerne i din boligafdeling via bestyrelsen for den pågældende boligafdeling.


Affald

For at mindske lugtgener, beder vi dig komme dit affald i en pose eller pakke det omhyggeligt ind i papir, før du smider det i affaldsskakten. 

I ejendomme uden affaldsskakte beder vi dig anbringe affaldet i de opstillede affaldscontainere eller miljøhuse.

Stil venligst ikke affald i trappeopgangene eller på gulvet i miljøhusene af hensyn til lugtgener og skadedyr.

Hvis kæledyret ved et uheld besørger i fællesarealet, skal efterladenskaber straks fjernes. Kattegrus og ekskrementer skal pakkes ind og smides ud som affald. *Fælles altangange, trapper og altaner

For at holde fællesarealerne rene og holde flugtgange frie i tilfælde af brand, må cykler, barnevogne, kælke eller andet bohave ikke opbevares på trapper, reposer eller altangange.

Man må gerne hænge fødevarer til tørre ud af vinduer, på altaner eller åbne trappeopgange, hvis det ikke generer naboer eller besværliggør rengøringen af fællesarealerne.

Kæledyr må ikke færdes eller opholde sig i fællesarealerne eller på altanerne. Vis hensyn til dine naboer ved at holde hund i snor, når de færdes i fællesarealerne, i opgangen eller området uden for bygningen. *

Antenner

Du må gerne sætte udvendige antenner op, hvis du har en skriftlig tilladelse hertil fra os. Det vil muligvis koste et depositum, der kan bruges til at udbedre eventuelle skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætning eller på et senere tidspunkt.


Bemærk: Vi har ikke ansvar for fællesantenner eller tv-signal.
Bad, bruser, toiletter og vandhaner

For at undgå tilstoppede afløb og eventuelt medfølgende vandskader, beder vi dig ikke smide klude, vat eller andet i vandskyllende toiletter. Ligesom vi også gør opmærksom på, at man må ikke hælde kattegrus, shampooflasker eller andre genstande i afløbene. Hvis afløbene stopper på grund af genstande, bliver skaderne udbedret på lejers regning.

Du bedes omgående give os besked om utætte vandhaner, toiletcisterner og -kummer eller utætheder i andre dele af vandinstallationen, så det kan blive udbedret hurtigst muligt, inden det fører til større skader.

Forurening

Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård og legeplads må ikke forurenes. Vi beder dig lade være med at tegne, ridse eller male på ejendommens mure eller træværk. Hvis du gør det, kan vi foretage nødvendig rengøring og udbedring for din regning.
Kæledyr

Du må holde hunde og katte, hvis det er tilladt i din boligafdeling. Se, om det er tilladt i din boligafdeling her.

Der skal fortsat ikke søges tilladelse til andre kæledyr, såsom gnavere i bur, fugle i bur, akvariefisk og lignende.

Gæster må ikke medbringe kæledyr – heller ikke i de boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.Støj

Du må bruge støjende værktøj, som for eksempel boremaskiner, mellem kl. 8 og kl. 19.

Af hensyn til dine naboer må støjende leg på trapper, altangange eller i kælder dog ikke foregå. Ligesom lydniveauet på TV og radio ikke må være så højt, at det er til gene for andre. Med samtykke fra dine naboer kan du dog få lov til at gøre undtagelser. For eksempel må du holde fest, hvis dine naboerne giver lov til det.

Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.

Kæledyr må ikke støje, så det generer naboer. *
Pulterrum

På grund af brandsikkerhed må der ikke opbevares brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin eller lak i pulterrum eller lignende rum. Du bedes holde sådanne rum aflåst – også selvom de ikke bruges.

Du må ikke benytte pulterrum som dyreplads. *

Radiatorer

Du bedes straks give os besked om utætheder i radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget, så det kan blive udbedret hurtigst muligt og dermed mindske risikoen for yderligere skader. 

Skiltning

Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig tilladelse fra INI A/S.

Tørring af tøj

Du må gerne tørre tøj på altaner, men det må ikke være til gene for andre beboere. 
Ændringer i boligen

Du kan foretage ændringer i boligen, hvis du har skriftlig samtykke fra os. Du må derfor kun opsætte eller nedtage skillevægge, når du har en skriftlig tilladelse.

Ved lejemålets ophør kan vi kræve, at boligen genetableres til sin oprindelige stand, hvilket du selv skal betale for. Hvis du udfører ændringer i boligen uden tilladelse, kan du risikere at skulle betale erstatning.


Naboklage

Inden du klager, bør du tænke over, hvordan du selv ville foretrække, at din nabo klagede over dig. Som regel kan mange naboklager undgås, hvis man kontakter sin nabo og taler pænt om tingene:

  • Får du f.eks. gæster lørdag aften er det en god idé at fortælle det til naboen. Er man forberedt på en fest, så kan man også nemmere acceptere lidt høj musik.
  • Synes du f.eks. at naboens søns scooter står for tæt på jeres bolig, så spørg dem pænt, om de ikke vil flytte den lidt væk, da røgen og motorstøjen generer jeres familie.

Sådan klager du

Ændrer tingene sig ikke, efter du har talt med din nabo, kan du vælge at klage ved at udfylde blanketten Klage over nabo. 

Din klage skal indeholde:

  • Adresse på vedkommende du klager over
  • Tidspunkt for det, du klager over f.eks. støj
  • Dato for det, du klager over f.eks. støj
  • Dokumentation f.eks. i form af underskrifter fra andre husstande

Første klage over din nabo kan afleveres mundtligt eller skriftligt. Eventuelle efterfølgende klager skal være skriftlige med dokumentation i form af underskrifter fra andre husstande. Husk at du altid kan ringe til Matu Security, som varetager urovagt for os uden for åbningstiden, for at få dem til at dokumentere f.eks. støj. Du kan kontakte Matu Security på 70 10 00.
Du skal sende eller aflevere blanketten til INImut. Vi vil herefter undersøge situationen og eventuelt spørge andre beboere, om de har oplevet det samme som dig. Herefter sender vi en skriftlig advarsel til din nabo.

Sådan håndteres klager

Når du har indgivet en naboklage til os, vil vi give den, der klages over, besked om, at der er blevet klaget. Vedkommende får ikke besked om, hvem der har klaget, så klageafsender forbliver anonym. Vi giver skriftligt besked herom og i brevet varsles, at hvis klagen er berettiget og hvis adfærden, som har medført en klage, fortsætter, kan det i yderste konsekvens medføre ophævelse af lejekontrakten.

Den, som bliver klaget over, har mulighed for at sende et skriftligt modsvar til os, hvis vedkommende ikke er enig i klagen. På den måde bliver begge parter hørt. Et modsvar skal indeholde underskrifter fra andre naboer.

En klage er gældende i et år. Det betyder, at når en klage er mere end et år gammel bliver den forældet.
Et enkeltstående tilfælde er ikke nok til, at vi kan gøre yderligere, end at give den anden lejer besked om, at der er blevet klaget. Der skal være flere skriftlige klager med stærk dokumentation, før der er mulighed for at sætte mere drastisk ind. Det vil sige, at der skal foreligge flere skriftlige klager, som er under et år gamle.

*Gælder kun boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.