INIs ordensregler for lejeboliger

Ordensreglerne er til for at tage hensyn til beboerne og det personale, som arbejder med den daglige drift af området.

Det er vigtigt at du overholder ordensreglerne, da du ved overtrædelse af reglerne kan risikere at blive opsagt fra din bolig. Udlejer kan, hvis du, efter et tilstrækkeligt antal påbud, ikke har ændret din adfærd, opsige dit lejemål som følge af misligholdelse af ordensreglerne/lejekontrakten. Ordensreglerne gælder også for øvrige beboere i din husstand samt gæster i husstanden. 

Udlejer kan bestemme, at ordensreglerne løbende kan ændres, såfremt udlejer finder behov for dette og en efterfølgende ny udgave af ordensreglerne indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten. 

Overtrædelse af nærværende ordensregler, kan medføre opsigelse af lejemålet.

Som beboer har du mulighed for at få indflydelse på ordensreglerne i din boligafdeling via bestyrelsen for den pågældende boligafdeling.

Affald

Henstilling af affald og skrald skal ikke være til gene for andre lejere.

For at mindske lugtgener, beder vi dig komme dit affald i en pose eller pakke det omhyggeligt ind i papir, før du smider det i affaldsskakten. 

I ejendomme uden affaldsskakte beder vi dig anbringe affaldet i de opstillede affaldscontainere eller miljøhuse.

Stil venligst ikke affald i trappeopgangene eller på gulvet i miljøhusene af hensyn til lugtgener og skadedyr.

Hvis kæledyret ved et uheld besørger i fællesarealet, skal efterladenskaber straks fjernes. Kattegrus og ekskrementer skal pakkes ind og smides ud som affald. *Skadedyr

Eventuelle angreb af skadedyr (husbukke, væggetøj mv.), såvel som svamp, skal du straks anmelde til INI. Fælles altangange, trapper og altaner

Fællesarealerne skal behandles med respekt, og lejers eventuelle beskadigelse udbedres for lejers regning. 

For at holde fællesarealerne rene og holde flugtgange frie i tilfælde af brand, må cykler, barnevogne, kælke eller andet bohave ikke opbevares på trapper, reposer eller altangange.

Du skal sørge for at holde altaner samt eventuelle afløb fra disse rene. Ligesom du er forpligtiget til at rydde altanen for sne, istapper og lignende, idet det i modsat fald vil kunne forårsage skade hos underliggende beboere. 

Man må gerne hænge fødevarer til tørre ud af vinduer, på altaner eller åbne trappeopgange, hvis det ikke generer naboer eller besværliggør rengøringen af fællesarealerne.

Færden på trapper og i lejligheder må kun ske med hensyntagende til de øvrige beboere. 

Kæledyr må ikke færdes eller opholde sig i fællesarealerne eller på altanerne. Vis hensyn til dine naboer ved at holde din hund i snor, når den færdes i fællesarealerne, i opgangen eller området uden for bygningen. *Antenner

Du må gerne sætte udvendige antenner op, hvis du har en skriftlig tilladelse hertil fra os. Det vil muligvis koste et depositum, der kan bruges til at udbedre eventuelle skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætning eller på et senere tidspunkt.

Bemærk: Vi har ikke ansvar for fællesantenner eller tv-signal.Bad, bruser, toiletter og vandhaner

For at undgå tilstoppede afløb og eventuelt medfølgende vandskader, beder vi dig ikke smide vådservietter, klude, vat eller andet der kan tilstoppe afløbet, i vandskyllende toiletter. Hvis afløbene stopper på grund af genstande du har hældt i, bliver skaderne udbedret på din regning.

Riste og afløb skal jævnligt renses for hår og sæberester, så vandet frit kan passere (køkkenvask, håndvask, bruserist). Endvidere skal ventilationsriste i vægge eller loft rengøres jævnligt for at undgå dårligt indeklima samt forringelser af ventilationssystemets effektivitet. 

Du bedes omgående give os besked om utætte vandhaner, toiletcisterner og kummer eller utætheder i andre dele af vandinstallationen, så det kan blive udbedret hurtigst muligt, inden det fører til større skader.Forurening

Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård og legeplads må ikke forurenes. Det er forbudt at tegne/male, ridse eller på anden måde beskadige ejendommen og dens inventar. Hvis du gør det, kan der foretages nødvendig rengøring og udbedring for din regning.Kæledyr

Du må holde hunde og katte, hvis det er tilladt i din boligafdeling. Se, om det er tilladt i din boligafdeling via INIs hjemmeside under fanen beboere eller hér. 

Din hund eller kat må ikke være til gene for de øvrige beboere, herunder optræde truende eller skræmmende, ved gøende eller støjende adfærd eller tøjres på en sådan måde, at de er til ulempe. Der kræves et særligt depositum for dyrehold. 

Der skal ikke søges tilladelse til andre kæledyr, såsom gnavere i bur, fugle i bur, akvariefisk og lignende.

Gæster må ikke medbringe kæledyr – heller ikke i de boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.Støj

I hverdagene skal der være ro i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 – I weekenderne skal der være ro mellem kl. 23.00 og kl. 08.00. 

Du må bruge støjende værktøj, som for eksempel boremaskiner, mellem kl. 08.00 og kl. 19.00

Af hensyn til dine naboer må der ikke spilles høj musik, eller foretages støjende aktiviteter i udendørsområderne. Støjende leg på trapper, altangange eller i kælder ikke må ej heller forekomme. 

Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.

Benyttelse af fællesarealer, pulterrum mv.

Du skal medvirke til at holde rent på altangange og trappeafsats uden for din egen bolig.

Du har kun ret til at disponere over fællesrum, såvel indendørs som udendørs efter anvisning og med respekt for de øvrige lejeres brugsret. Hoved-, bag- og kælderdøre skal altid være aflåste.

Du har kun ret til at disponerer over et pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn og lejlighedsnummer. Der gøres opmærksom på, at opbevaring af private ejendele i pulterrum sker på eget ansvar. Ved evt. vandskade, hærværk og lignede dækker ejendommens forsikring ikke skade på private ejendele. 

Det er hverken tilladt at opbevare eller henstille indbo, andre effekter, brandfarlige væsker (benzin, petroleum, terpentin, lak mv.), affald eller lignende på trapper lofter, fællesarealer og kældre, idet der henvises til den almindelige brandfare samt vanskelighederne ved at passere gangarealerne som flugtvej i tilfælde af brand.  

Kommer du selv eller din husstand til at tilsvine fællesarealerne herunder bygninger, skal du selv sørge for at få gjort rent og ryddet op igen. 

Du må ikke benytte pulterrum som dyreplads. *Radiatorer

Du bedes straks give os besked om utætheder i radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget, så det kan blive udbedret hurtigst muligt og dermed mindske risikoen for yderligere skader. Skiltning

Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig tilladelse fra INI.Indeklima 

For at undgå kondensvandsdannelse med heraf følgende ødelæggelse af boligen, bedes du drage omsorg for effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Luft ud i gennemtræk 1-2 gange om dagen i 5-10 minutter og tilstop ikke ventilationen.

Luk døren, når du går i bad, så den fugtige luft kan sive ud gennem ventilationssystemet.

Det anbefales at du ikke tørre tøj indendørs, da det øger luftfugtigheden. Du må gerne tørre tøj på altaner, men det må ikke være til gene for andre beboere. 

Hvis der ikke er en emhætte, så åbn vinduet, når du laver mad. 

Luftes der ikke ud, kan det give fugtskader. Opstår der fugtskader eller skimmelsvamp i lejemålet, der skyldes manglende udluftning og lignende, anses dette som forkert brug af lejemålet og dermed misligholdelse.Ændringer i boligen

Du kan foretage ændringer i boligen, hvis du har skriftligt samtykke fra INI. Du må derfor kun opsætte eller nedtage skillevægge, når du har en skriftlig tilladelse.

Ved lejemålets ophør kan INI kræve, at boligen genetableres til sin oprindelige stand, hvilket du selv skal betale for. Hvis du udfører ændringer i boligen uden tilladelse, kan du risikere at skulle betale erstatning.Krænkende adfærd

Krænkende adfærd kan komme til udtryk på mange forskellige måder og det kan både være enkeltstående hændelser og gentagne episoder. Krænkende adfærd kan fx være chikane, ydmygelser, seksuel chikane, vold, trusler om vold, diskrimination eller andre former for uønsket adfærd. 

Som lejer har du et ansvar for at bidrage til et trygt miljø, både for andre beboere og udlejer (fokus skal være på at skabe en god omgangstone og en respektfuld adfærd).

INI tolererer ikke krænkende adfærd, men anser handlingen for uacceptabel. Oplever udlejer eller dennes ansatte krænkende adfærd, anmeldes det straks til politiet og adfærden kan, afhængig af forholdets omfang og karakter, få retlige konsekvenser og medføre ophævelse af lejemålet. 

Krænkende adfærd udvist af lejere overfor andre lejere er en sag for politiet - Oplever du således krænkende adfærd anbefales det, at du anmelder forholdet til politiet.Naboklage

Inden du klager, bør du tænke over, hvordan du selv ville foretrække, at din nabo klagede over dig. Som regel kan mange naboklager undgås, hvis man kontakter sin nabo og taler pænt om tingene:

Får du f.eks. gæster lørdag aften er det en god idé at fortælle det til naboen. Er man forberedt på en fest, så kan man også nemmere acceptere lidt høj musik.

Synes du f.eks. at naboens søns scooter står for tæt på jeres bolig, så spørg dem pænt, om de ikke vil flytte den lidt væk, da røgen og motorstøjen generer jeres familie.

Sådan klager du

Ændrer tingene sig ikke, efter du har talt med din nabo, kan du vælge at klage ved at udfylde blanketten klage over nabo via INIs hjemmeside under fanen boligsøgere eller hér.

Din klage skal indeholde:

Adresse på vedkommende du klager over

Tidspunkt for det, du klager over, f.eks. støj

Dato for det, du klager over, f.eks. støj

Hvad der klages over, f.eks. støj

Dokumentation, f.eks. i form af underskrifter fra andre husstande

Første klage over din nabo kan afleveres mundtligt eller skriftligt. Eventuelle efterfølgende klager skal være skriftlige med dokumentation i form af underskrifter fra andre husstande. Husk at du altid kan ringe til Matu Security, som varetager urovagt for os uden for åbningstiden, for at få dem til at dokumentere f.eks. støj. Du kan kontakte Matu Security på 70 10 00. I de byer, hvor Matu Security ikke er til stede kan du ringe til politiet og bede dem dokumentere forholdet.

Du skal sende eller aflevere blanketten til INImut. Vi vil herefter undersøge situationen og eventuelt spørge andre beboere, om de har oplevet det samme som dig. Gives du medhold i din klage vil vi herefter sende en skriftlig advarsel til din nabo.

Sådan håndteres klager

Når du har indgivet en naboklage til os, vil vi give den, der klages over, besked om, at der er blevet klaget. Vedkommende får ikke besked om, hvem der har klaget, så klageafsender forbliver anonym. Vi giver skriftligt besked herom og i brevet varsles, at hvis klagen er berettiget og hvis adfærden, som har medført en klage, fortsætter, kan det i yderste konsekvens medføre ophævelse af lejekontrakten.

Den, som bliver klaget over, har mulighed for at sende et skriftligt modsvar til os, hvis vedkommende ikke er enig i klagen. På den måde bliver begge parter hørt. Et modsvar skal indeholde underskrifter fra andre naboer.

Du skal dog være opmærksom på, at INI kan være nødsaget til at dokumentere overtrædelserne ved hjælp af dine vidneforklaringer. 

En klage er gældende i et år. Det betyder, at når en klage er mere end et år gammel bliver den forældet.

Et enkeltstående tilfælde er ikke nok til, at vi kan gøre yderligere, end at give den anden lejer besked om, at der er blevet klaget. Der skal være flere skriftlige klager med stærk dokumentation, før der er mulighed for at sætte mere drastisk ind. Det vil sige, at der skal foreligge flere skriftlige klager, som er under et år gamle.


*Gælder kun boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde kæledyr.